Ogłoszenia

Polska – uchylono rozporządzenie o naciskach na oś

By | 16 marca 2021

WAŻNA UWAGA: opisywana poniżej zmiana prawa dotyczy tylko kwestii dopuszczalnego nacisku na oś napędową. Wszelkie inne ograniczenia tonażowe, które możecie spotkać na drodze, sygnalizowane odpowiednimi znakami drogowymi, pozostają w mocy.

13. marca 2021 weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Wspomniana ustawa (link) uchyla w całości Rozporządzenie w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t. (link)

znak B19

Ustawa dostosowuje polskie prawo do dyrektywy Rady 96/53/WE, ustanawiającej dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym, wypełniając tym samym zobowiązania zaistniałe po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 21 marca 2019 r. Trybunał uznał, że wymaganie od użytkowników pojazdów ciężarowych kupowania specjalnych zezwoleń na poruszanie się po drogach ujętych w transeuropejskim systemie drogowym jest niezgodne z unijnym prawem.

Zmieniona ustawa mówi (w wielkim skrócie) jedno: po wszelkich, utwardzonych drogach publicznych, mają prawo poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t. Dopuszcza się wprowadzenie albo ustanowienie zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej 10 t albo powyżej 8 t, ale ten zakaz wprowadza właściwy zarządca drogi za pośrednictwem znaku drogowego.

Tu dochodzimy do definicji tegoż znaku, czyli popularnego B19 (grafika powyżej). Otóż nowa definicja (link do odpowiedniego rozporządzenia) określa jasno, że nie chodzi tu, jak było to dotychczas określone, o nacisk na jakąkolwiek oś, tylko:

Znak B-19 „zakaz wjazdu pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej … t” stosuje się na drodze publicznej lub jej odcinku, na granicach obszaru tworzącego strefę, o której mowa w art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy o drogach publicznych (…) oraz na drogowych przejściach granicznych znajdujących się na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej.

Konkluzja: wszelkie odcinki dróg o nośności poniżej 11,5 t na oś napędową muszą zostać oznakowane znakiem B16.

Ze względu na uchylenie rozporządzenia, które było podstawą prawną stworzenia klasyfikacji dróg na naszej interaktywnej mapie, wkrótce nastąpi usunięcie stamtąd odpowiednich pól wyboru przy wizualizacji ograniczeń.

W przypadku pojawienia się ponownie jakiegokolwiek generalnego wykazu ograniczeń, oczywiście powiadomimy o tym jak najszybciej.

Źródła: isap.sejm.gov.pl