Ogłoszenia

Polska – od dziś kierowcy wracający spoza strefy Schengen muszą okazać test na COVID-19

By | 15 grudnia 2021

Wracasz do kraju spoza strefy Schengen? Masz obowiązek okazania negatywnego wyniku testu na COVID-19, nie starszego niż 24 godziny. Bez wyjątków, szanowni kierowcy.

COVID-19 test
Test na COVID-19

Powyższy przepis dotyczy przede wszystkim kierowców wracających z Rosji, Białorusi i Ukrainy. Nasi rządzący nie przewidzieli wyjątków od tej reguły prawie dla nikogo. Ach, wyłączono dzieci i ich opiekunów.

Staram się być obiektywny, ale ciężko mi utrzymać na wodzy słowa, które właśnie cisną mi się na usta. Nieważne, czy jesteś zaszczepionym, czy ozdrowieńcem; nieważne że czekasz na wjazd do kraju kilka dni; nieważne że nie ma gdzie tego testu zrobić – test ma być i już, inaczej kwarantanna.

Poniżej oficjalny komunikat Straży Granicznej, cytuję:

Zgodnie z regulacjami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii od dnia 15.12.2021 r. do 31.01.2022 r. – każda osoba przekraczająca granicę Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącą granicę zewnętrzną jest zobligowana do okazania funkcjonariuszowi Straży Granicznej negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 (w języku polskim lub angielskim) wykonanego, przed przekroczeniem granicy, w okresie 24 godzin, licząc od momentu uzyskania wyniku tego testu.


Nieokazanie funkcjonariuszowi Straży Granicznej negatywnego wyniku takiego testu, skutkuje obowiązkiem odbycia po przekroczeniu granicy Rzeczypospolitej Polskiej 14. dniowej kwarantanny, licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy. Podróżni, objęci obowiązkiem odbycia 14.dniowej kwarantanny, będą mogli ale najwcześniej w 8. dniu – licząc od dnia następującego po dniu przekroczenia granicy – wykonać test (RTP-PCR), którego negatywny wynik będzie stanowił podstawę do zwolnienia ich z kwarantanny.


Z powyższych wymogów w świetle zmienionego aktualnie rozporządzenia RM  w całości zwolnione zostały tylko dwie kategorie osób tj.:
•    uczniowie pobierający naukę w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z uczniami w celu umożliwienia tej nauki;    
•    dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z dziećmi w celu objęcia ich tym wychowaniem;

Całość komunikatu pod tym adresem.