Ogłoszenia

Polska – nowe rozporządzenie zwalnia kierowców zawodowych z okazywania negatywnego wyniku testu

By | 17 grudnia 2021

W imię zasady: lepiej późno, niż wcale, Rada Ministrów wydała rozporządzenie, które modyfikuje wcześniejsze rozporządzenie w sprawie okazywania negatywnych wyników testów przy wjeździe do Polski spoza strefy Schengen

Testowanie na COVID-19 (pixabay)

Dzisiaj opublikowane rozporządzenie rozszerza grupy osób, które – wracając spoza strefy Schengen – nie muszą przedstawiać negatywnego wyniku testu na COVID-19, między innymi o:

  • kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu odpowiednio art. 4 pkt 2 i 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;
  • kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu odpowiednio art. 4 pkt 2 i 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym powracających z zagranicy albo przejeżdżających przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tranzytem innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy:
    • a) w celu odbioru odpoczynku, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającym rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz. Urz. UE L 102 z 11.04.2006, str. 1, z późn. zm.3)), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo innego państwa,
    • b) po odebraniu za granicą odpoczynku, o którym mowa w rozporządzeniu wymienionym w lit. a, oraz po przerwie w świadczeniu pracy w okolicznościach wskazanych w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1412);
  • kierowców wykonujących przewóz drogowy pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy;
  • kierowców wykonujących przewóz drogowy pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w zarobkowym międzynarodowym transporcie drogowym osób.

Wynika z tego jednoznacznie, że kierowcy, szczególnie Ci wracający z Rosji, Białorusi i Ukrainy, są zwolnieni z obowiązku okazywania negatywnego wyniku testy na COVID-19 funkcjonariuszowi polskiej Straży Granicznej.

Link do rozporządzenia w Dzienniku Ustaw: klik

Interesujące nas kategorie osób zwolnionych z testów zostały zgrabnie zebrane w artykule na stronie organizacji Transport Logistyka Polska.