Ogłoszenia

Białoruś – COVID-19 – ograniczenia wyjazdu za granicę, obowiązujące od 21. grudnia 2020

By | 15 grudnia 2020

Jak podał portal tut.by, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów nr 705 z dn. 07. grudnia 2020 r., Białoruś ograniczyła wyjazd z kraju dla swoich obywateli przez lądowe przejścia graniczne. Powód nazwano zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Istnieją wyjątki od tego zakazu, ponadto ograniczenia nie dotyczą podróży lotniczych.

Zakaz dotyczy przekraczania granicy państwowej Republiki Białorusi w celu wyjazdu z Republiki Białoruś przez obywateli Republiki Białorusi, a także cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt stały lub czasowy na terytorium Republiki Białoruś.

Ograniczenia będą miały zastosowanie przy przekraczaniu granicy przez wszystkie drogowe i kolejowe przejścia graniczne oraz przejścia w portach rzecznych.

Zakaz nie dotyczy:

  • osób posiadających paszporty dyplomatyczne i służbowe,
  • oficjalnych delegacji,
  • kierowców międzynarodowego transportu drogowego realizujących przewozy,
  • załóg samolotów, statków i pociągów,
  • osób podróżujących służbowo i niektórych innych kategorii.

Białorusini będą mogli podróżować również:

  • po zawiadomieniu o poważnej chorobie lub śmierci bliskiego krewnego, małżonka;
  • w celu otrzymania pomocy medycznej, po przedstawieniu dokumentów potwierdzających cel tej podróży;
  • posiadający zezwolenie na pobyt lub inny ważny dokument potwierdzający prawo do stałego pobytu za granicą – do miejsca stałego pobytu;
  • w celu pracy na terytorium państwa obcego – po przedstawieniu dokumentów potwierdzających (umowa o pracę z pracodawcą zagranicznym, zezwolenie na pracę, zezwolenie na wjazd do państwa obcego w określonych celach);
  • na kształcenie w zagranicznych placówkach oświatowych – po przedstawieniu dokumentów potwierdzających ich wykształcenie w zagranicznych placówkach oświatowych lub dokumentów instytucji edukacyjnej Republiki Białorusi o kierunku studiów.

Jeszcze jedna, bardzo ważna uwaga: osoby wymienione powyżej, wyjeżdżające do pracy, nauki, a także osoby posiadające pozwolenie na pobyt w innym kraju, będą mogły opuścić Białoruś nie częściej niż raz w ciągu sześciu miesięcy.